Консултирайте се с нас


  Проект № BG-RRP-3.008-0246-C01 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика“

  „Т/БЛОК“ ЕООД е краен получател по проект № BG-RRP-3.008-0246-C01 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика“, който се изпълнява по процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“. Процедурата е в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Общата стойност на проекта е 158 211.98 лв., от които безвъзмездно финансиране – 79 105.98 лв. европейско финансиране чрез инструмента NextGenerationEU. Проектът е с обща продължителност 18 месеца, датата на стартиране на проекта е: 28.06.2024 г. В подкрепа на основната икономическа дейност под КИД 23.91 „Производство на абразивни изделия“, по проекта ще бъдат придобити: Машина за рязане по дължина (1 брой), Машина за рязане на ленти (1 брой) и Пневматична преса за ленти (1 брой) – ще бъдат изпълнени три дейности за въвеждане на кръгови модели.

  Предложението за изпълнение на инвестиция води до постигане целта на процедурата чрез въвеждане на следните три кръгови модели за използване на ресурсите в производството и потреблението на продукти от основната дейност на „Т/БЛОК“ ЕООД:

  1. Намаляване на образуваните отпадъци чрез внедряване на технологии за:

  – намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт;

  1. Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба чрез внедряване на технологии за:

  – заместване на пластмасови продукти за еднократна употреба с алтернативни продукти – биоразградими;

  1. Подобряване на енергийната ефективност на продуктите чрез внедряване на технологии за:

  – производство на продукти с по-висока енергийна ефективност при употребата им (в сравнение с енергийната им ефективност преди внедряването на технологията).

  Понижените разходи, вследствие значително намалени фира и брак, въвеждането на нова разновидност абразивен диск – двустранен диск за шлайфане за директен монтаж и реализирането му при оптимизирани експлоатационни качества ще повишат конкурентоспособността на предприятието.

  Инвестицията по мярката е съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, допринасяйки за екологичния преход в дейността на предприятието.

  “Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз –

  NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от

  „Т/БЛОК“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че

  тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и СНД на ПИТ към МИР.“

  Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *