Консултирайте се с нас


  Общи условия за продажба

  ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА Т/БЛОК ЕООД

  I ДЕФИНИЦИИ

   

  Продавач – Т/Блок ЕООД
  Клиент – лице, което е приело оферта и/или е направило поръчка и/или е подписало писмен
  договор с продавача за покупка/доставка на стока
  Оферта – предложение на продавача, отправено до клиент
  Поръчка – искане от клиент за покупка и доставка на стоки.
  Приемане на оферта – писмено волеизявление (чрез е-mаil или др.начин) на клиент, с което
  той приема направеното с офертата предложение на продавача.
  Предаване на стоката – предоставяне на стоката в държане на купувача, което се
  удостоверява с подписване на стокова разписка, приемо-предавателен протокол и/или
  фактура.

   

  ІІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

   

  1. Тези условия са в сила за всички оферти и договори за покупко-продажба на стоки и/или
  изпълнение на услуги с търговското дружество Т/Блок ЕООД, с ЕИК 130534616, със
  седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Източна тангента“ №102, ет.4

   

  2. Всички индивидуални договорености, различни от настоящите общи условия са валидни
  между страните след оформянето им в писмена форма.

   

  ІІІ. ОФЕРТИ И ПОРЪЧКИ

   

  4. Офертите на Продавача са обвързващи до изтичане на посочения в тях срок.

   

  5. Всякакви устни уговорки между Клиента и служители на Продавача, имат обвързваща сила, само след надлежното им писмено потвърждение от Продавача.

   

  6. Поръчка/заявка на Клиента става обвързваща за Продавача, само ако е извършена в писмена форма с посочване на стоката/услугата по вид и количество и е потвърдена от Продавача в писмена форма или чрез доставка в съответствие поръчката.

   

  ІV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

   

  7. Прававачът продава на Купувача стоките по цените, посочени в ценовата листа към момента на приемане на офертата, съответно на влизане в сила на писмения договор.

   

  8. Ако след приемане на офертата настъпи сериозна промяна в някой от ценообразуващите фактори, Продавачът има право да актуализира цените в съответствие с тази промяна. Клиентът има право да се откаже от поръчката, ако цената не го удовлетворява.

   

  9. Освен ако не е договорено друго, плащането се извършва авансово с банков превод срещу издадена проформа-фактура или с пощенски паричен превод чрез куриерът извършил доставката или с банкова карта на POS терминал в обект на Продавача.

   

  10. Продавачът може да предостави на Клиента отложено плащане на цената на стоките, което следва да бъде удостоверено чрез двустранно подписано Споразумение за отложено плащане от представляващите двете дружества или упълномощени от тях лица.

   

  V. ДОСТАВКИ С КУРИЕР

   

  11. При доставка на стоки с куриер, когато плащането на стоките е по банков път, с отложено плащане, Продавачът използва задължително услугата „Доставка с обратни документи”.

   

  12. Разходите по доставки на стоки с куриер, включително услугата „Доставка с обратни документи“ са изцяло в тежест и за сметка на Клиента за заявки на стойност под 100.00 лв., без ДДС. Тези разходи не са включени в цената на доставяните стоки и се заплащат отделно от Клиента. Разходите по доставки на стоки с куриер на стойност над 100.00 лв., без ДДС
  са за сметка на Продавача.

   

  VІ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА РИСКА ОТ ПОГИВАНЕ ИЛИ ПОВРЕЖДАНЕ

   

  13. Продавачът запазва собствеността върху стоките до момента на пълното им заплащане
  от Клиента.

   

  14. Рискът от погиване или повреждане на стоката преминава от Продавача върху Клиента при предаване на стоката и подписване на съответния документ (стокова разписка, приемо-предавателен протокол или друг документ).

   

  VІІ. РЕКЛАМАЦИИ

   

  15.Рекламации за липси и други явни недостатъци могат да бъдат предявени писмено от Клиента при приемането на стоките. В противен случай стоките се считат за приети. В случай, че рекламацията е своевремeнна, точна и основателна, Продавачът може по своя преценка да отстрани недостатъците, да допълни липсващите стоки, да замени стоките с
  други от същия вид количество и качество, да обезщети Клиента за недостатъците или да направи отстъпка в цената на стоките.

   

  16. Рекламации за недостатъци, които по естеството си не могат да бъзат забелязани при  обикновен преглед, могат да бъдат предявени писмено след откриването им, но не по-късно от две седмици след приемането на стоките. Ако уведомлението не е извършено в този срок, стоките се считат за одобрени. Рекламацията следва да бъде придружена със
  съответните доказателства. Страните подписват констативен протокол за установените недостатъци. Отстраняването им се извършва при условията на т.15.

   

  17. Няма да бъдат одобрени рекламации на стоки, които

   

  17.1. са използвани за друго, различно от нормалното им предназначение, или

   

  17.2. са били ползвани или транспортирани по нецелесъобразен начин, или са били ремонтирани от Клиента или трето лице;

   

  17.3. щетата е причинена от небрежност на Клиента или от неспазване на инструкциите, указанията и съветите на производителя на стоките;

   

  17.4. във всички други случаи, в които недостатъците се дължат на виновни действия или небрежност от страна на Клиента, неговите служители или трети лица.

   

  VІІІ. ОТГОВОРНОСТ

   

  18. Продавачът отговаря само за преките вреди, причинени от груба небрежност при изпълнение на свои съществени договорни задължения.

   

  19. Продавачът не носи отговорност за забава при забавено приемане или отказ на Клиента за приемане на стоки. Забавеното приемане или отказът на Клиента да приеме стоките не освобжодава същия от задължението за плащане. Клиентът заплаща на Продавача и всички разходи свързани със забавеното приемане или отказа за приемане, включително но не само разходи за съхранение, транспортни разходи и др.

   

  ІХ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

   

  20. За всички неуредени в настоящите общи условия отношения между страните се прилагат действащите разпоредби на българското гражданско законодателство.

   

  21. Всички спорове между страните, възникнали във връзка с влизането в сила, действието и изпълнението на настоящия договор ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между страните. В случай, че това се окаже невъзможно, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до
  неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни
  споразумения.

   

  22. Настоящите общи условия влизат в сила от 03.01.2023 г. и са неразделна част от фактурата / приемо-предавателния протокол. С подписването на фактурата / стоков приемо-предавателния протокол, Клиентът декларира, че е запознат и е съгласен с настоящите Общи условия.

   

  в сила от 03.01.2023 г.