Консултирайте се с нас


  Общи условия за ползване

  Общи условия за ползване на уебсайта www. tblok.com

   

  Моля, прочетете внимателно настоящите условия, защото с достъпа, разглеждането, регистрацията или използването по какъвто и да е начин на уебсайта и/или неговите услуги, вие потвърждавате, че сте запознати  и приемате безусловно да сте обвързани с настоящите условия. В случай, че не сте съгласни с общите условия или с части от тях, моля не използвайте този уебсайт.

   

  I. Валидност и действие

  1. Настоящият документ регулира отношенията между  потребителите, които зареждат, разглеждат и използват уебсайта („Потребители”) и  Т/БЛОК ЕООД, с ЕИК 130534616, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, ул. Източна тангента №102, ет.4 („Т/Блок”във връзка с предоставяните услуги, съдържание и други информационни ресурси („Услуги”) в уебсайт с адрес www.tblok.com („Уебсайт”).

   

  2. Общите условия за използване на уебсайта www.tblok.com („ОУ”) представляват правно споразумение, което има обвързваща задължителна сила между потребителите и T/Блок като взаимоотношенията между тях ще се регулират изключително и само от тези условия, от Политиката за лични данни и други правила и инструкции, създадени и публикувани от T/Блок в уебсайта, които са неразделна част от тези условия.

   

  3. Всяко използване на този уебсайт и неговите ресурси, по какъвто и да е начин, ограничено или неограничено, означава изразено съгласие и обвързване на потребителите с тези ОУ, с всички произтичащи от това права, задължения и други законни последици.

   

  4. Настоящите ОУ не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица, доколкото тези услуги не се извършват от T/Блок.

   

  II. Характеристики на услугите 

  5. Услугите, предоставяни  на потребителите на уебсайта имат следния предмет: информация за дейността на компанията, за продукти и услуги, актуални промоции и кампании, новини и друго съдържание, публикувано в уебсайта www.tblok.com.

   

  III. Цени 6. Всички цени на стоки/услуги, посочени в уебсайта са в български лева, с включен в тях ДДС и са съобразени с ценовата политика на T/Блок и са валидни до датата, посочена в уебсайта.

   

  IV. Потребителска регистрация

  7. Пълната функционалност на уебсайта с неограничен активен достъп до всички услуги в уебсайта, изисква потребителска регистрация, която се извършва успешно при спазване на следните последователни стъпки:

   

  7.1. Потребителят въвежда актуални, точни данни във всички задължителни полета във формата за регистрация.

   

  7.2. Потребителското име и паролата се определят от потребителя.

   

  7.3.С попълването на всички данни и кликване върху бутона “Изпрати”,  потребителят декларира, че се е запознал с настоящите ОУ и изразява своето неотменно и безусловно съгласие с всички клаузи и се задължава да ги спазва.

   

  7.4. При извършване на регистрацията потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни и своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

   

  V.  Права и задължения на страните

  8. Потребителят се задължава:

   

  8.1. Да използва предлаганите в уебсайта услуги и ресурси законосъобразно, съгласно предназначението им и в съответствие с настоящите ОУ.

   

  8.2. Да осъществява достъп до услугите и ресурсите на уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени от уебсайта, реализирани чрез обичайната му функционалност, както и да не използва, копира и разпространява, в цялост или части от публикувано на уебсайта съдържание за каквито и да цели, извън изрично посочените в ОУ.

   

  8.3. Да не разпространява, продава, прехвърля, възпроизвежда, копира, дублира, модифицира, трансферира, сублицензира, създава производни или адаптирани, цели или отделни части, или по друг начин да не предоставя на разположение в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, с комерсиална или некомерсиална цел,  всички или част от услугите, ресурсите или каквато и да е друга информация, извлечена в цялост или  частично от уебсайта.

   

  8.4. Да не разстройва и деактивира, частично или в цялост, функционалността на уебсайта, да не претоварва трафика и да не генерира прекомерно голям трафик, да не прави опит за получаване на неоторизиран достъп до каквато и да е част от уебсайта или от услугите и ресурсите или до съответните компютърни системи, сървъри или мрежа, поддържани от T/Блок.

   

  8.5. Да не разпространява или улеснява зареждането на каквито и да е вируси, троянски коне, спам или спам-бомби, ботове или всякакъв друг вид вредоносен или разрушителен компютърен код, файлове или програма, предназначени да прекъснат, разрушат или ограничат функционалността на всеки компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно оборудване.

   

  8.6. Да не използва зарежда, публикува, препраща, пренасочва, споделя или по друг начин прави достъпни всякакви неразрешени или неоторизирани реклами, рекламни, маркетингови, промоционални и други материали, които са извън обхвата на предоставените в уебсайта услуги и съдържание, нито да разпространява, изпраща т.нар. “junk mail”, “spam”, “chain letters”, “pyramid schemes” или каквито и да е други форми и средства за търсене и набиране на клиенти, реклама, непоискани търговски съобщения, дублиращи се и мултиплициращи се съобщения и писма.

   

  9. Забранено е извършването на което и да е от следните действия от страна на потребителя:

   

  9.1 Скриването, блокирането, изтриването, премахването или по какъвто и да е начин затрудняването на видимостта и достъпа до всякакви съобщения, банери, реклами и друго съдържание и информация, публикувани в уебсайта.

   

  9.2. Заобикалянето, премахването, манипулирането на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на уебсайта от неоторизиран достъп.

   

  9.3. Възпрепятстването на достъпа или ограничаването на други потребители, по какъвто и да начин до услугите в уебсайта или която и да е част от съдържанието му.

   

  10.  Потребителят има право:

   

  10.1. Да използва законосъобразно уебсайта за целите и в пределите на настоящите ОУ.

   

  12.2.  Да иска заличаване /изтриване/ на своята потребителска регистрация.

   

  11. T/Блок има право:

   

  11.1. По всяко време, по свое усмотрение да прави изменения в уебсайта във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните услуги в него, както и да разширява обхвата на услугите, без писмено уведомление до  потребителите и без да носи отговорност за това.

   

  11.2. Да блокира достъпа на потребител до уебсайта при нарушаване от страна на потребителя на ОУ, Политиката за лични данни и други споразумения и регламенти, които са неразделна част от ОУ.

   

  VI.  Защита на личните данни

  12. T/Блок предприема мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно Закона за защита на личните данни. От съображения за сигурност на личните данни на потребителите, T/Блок изпраща данните само на e-mail адреси, които са били, посочени от потребителя с регистрацията. Потребителите се съгласяват, че T/Блок има право да обработва личните им данни съгласно публикуваната в уебсайта Политика за защита на личните данни.

   

  VII.  Изменение на ОУ 

  13. Настоящите ОУ могат да бъдат изменяни от T/Блок по всяко време, като уведомлението до потребителите ще се извършва по начин, определен свободно от T/Блок. Потребителят приема и се съгласява, че всяко допълване и изменение на тези ОУ ще влезе в сила след датата, изрично посочена в последната актуализирана версия на ОУ.

   

  VIII.  Отговорност

  14. T/Блок не носи отговорност за претърпени или бъдещи щети, които са причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща и/или подвеждаща информация от потребители на уебсайта, от информация от публикувано съдържание или от други информационни източници, както и за вреди, причинени от нежелан електронен обмен (спам).

   

  IX. Интелектуална собственост 

  15Уебсайтът съдържа авторски материали и текстове, изображения, надписи, графични лога, графики, лога на търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост или са лицензирани от T/Блок и са  защитени от българските, европейските и други приложими закони и конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост.  Възпроизвеждането на уебсайта и/или  който и да е негов елемент, обект на интелектуална собственост,  може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на T/Блок и/или на неговите праводатели. Използването на уебсайтa не предоставя на потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.

   

  X.  Приложимо право

  16. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Спорове във връзка с използването на уебсайта и предоставените в него услуги и ресурси, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение, ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд.

   

  В сила от  21.01.2014 г.