Лични данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящите правила разкриват политиката ни за защита на личните данни, събирани от потребителите на уебсайта http:/tblok.com, наричан за краткост навсякъде тук „уебсайта”. Тук можете да намерите полезна информация за това какви данни и с каква цел събираме персонална информация от вас, какъв достъп имате до предоставените данни в потребителската регистрация, с каква цел се събират и как се обработват и съхраняват вашите лични данни, какви средства за защита на личните ви данни използваме и каква е политиката ни за сигурност на данните.

Събирането, обработването и съхранението на личните данни на потребителите на уебсайта се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и приложимото действащо българско и европейско законодателство.

„Лични данни” са всички данни, които съдържат идентифицираща информация  (адрес,  телефон, e-mail и други). Преди да получим и обработим вашите лични данни, изискваме вашето съгласие за това.

Цели

Личните данни, които събираме са необходими, за да имаме контакт с вас като наш потребител, за да получаваме от вас обратна връзка за качеството на уебсайта, предложения за подобряването и разширяването на съдържанието и ресурсите,  да ви информираме за промени и новости и за да ви осигуряваме своевременна техническа и друга помощ, при необходимост.

Предоставените от вас лични данни използваме за:

§  Осигуряване на сигурно и надеждно използване на уебсайта чрез верификация на правата ви за достъп до заявените от вас услуги и ресурси;

§   Да подобряваме постоянно качеството на нашите услуги и съдържание чрез получаването на попълнени и изпратени от вас анкети, проучвания, предложения, съвети и идеи за разширяване на съществуващите и въвеждане на нови услуги чрез нашия уебсайт.

§  Да ви изпращаме новини, електронни бюлетини, промоции, оферти, интересна и полезна информация и други новости.

§  Да ви осигурим специализирана информация за пълноценното използване и достъп до игри, услуги и  други ресурси на нашия уебсайт, с инструкции, указания и друго полезно съдържание чрез получените данни за вашите предпочитания;

§  Да ви поканим да участвате в анкети и проучвания на потребителското мнение за качеството и удовлетворението от съдържанието и други ресурси в нашия уебсайт.

Не събираме лични данни, които:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения,
 • разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
 • се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;
 • се предоставят от непълнолетни потребители без съгласието на родителите или законните им представители.

Потребителска регистрация

Когато се регистрирате, за да използвате уебсайта, ще ви бъде поискана информация, която е необходима единствено и само за използването на услугите и съдържанието на уебсайта. Поисканата информация може да бъде относно вашето име, възраст, пол, местонахождение /град, селище/, e-mail, IP адрес и други данни, необходими за пълноценното използване на услугите и ресурсите на уебсайта. Част от информацията е задължителна за създаването на потребителски акаунт, а друга част е опционна. Във формата за регистрация това е указано. Ако във вашите данни настъпят промени (например, промяна на мейл адрес или друг контакт), необходимо е да ни информирате за тези промени, за да поддържаме актуална и точна информация за тези данни. Ние полагаме необходимите грижи, за да поддържаме вашите данни актуални, в рамките на свободно и доброволно предоставената от вас информация и като зачитаме вашето желание и изразени предпочитания.

Потребителят е отговорен за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица (във всички случаи, когато третите лица не са дали съгласие за това), както и за всякаква незаконна или злоумишлена употреба на лични данни и информация.

Въведените лични данни във вашата потребителска регистрация могат, при необходимост, да се актуализират. Вие можете по всяко време и по ваша преценка да преглеждате и да правите промени в данните на вашата регистрация, да променяте предпочитанията и зададените от вас настройки, както и да заличите изцяло вашата потребителска регистрация. Пълното заличаването на регистрация с лични данни се извършва след получаването на вашето изрично желание за това, изпратено до нас на следния e-mail:info@tblok.com

Достъп до лични данни

Когато посещавате уебсайта вие се идентифицирате като потребител чрез вашата  потребителска регистрация или чрез вашия IP адрес, който представлява поредица от четири числа и обозначава интернет адреса, откъдето вие осъществявате достъп до уебсайта. Вашият IP адрес насочва към вашия интернет доставчик и може да бъде проследим от всеки, който въведе този адрес и направи търсене в интернет по него.

Като регистриран потребител на уебсайта, вие имате постоянен достъп до вашите лични данни и винаги, по всяко време, можете да проверявате какви данни се съхраняват за вас, да редактирате, променяте и изтривате тези данни по ваше усмотрение.

Съхраняване и обработване на лични данни

Предоставените лични данни съхраняваме за период от време, който е необходим за да изпълним целите, за които събираме и обработваме тези данни, така както са посочени в  настоящите правила и в други случаи, определени със закони.

Персоналната информация, предоставена от вас се използва за целите, посочени в настоящите правила, за анализ на тенденциите в интернет и за подобряване на съдържанието и функционалността на сайта. Тази информация не се предоставя при никакви обстоятелства на трети лица, освен в случаите, когато сме получили вашето изрично съгласие за това  и в случаите, предвидени от приложимото законодателство или при доказана злоупотреба с лични данни. Не продаваме, нито отдаваме под наем, нито предоставяме възмездно и не разпространяваме идентифицираща лична информация от вашия потребителския акаунт на други компании, организации и трети страни.

При посещение на уебсайт, вашият браузър изпраща голямо количество и разнообразна информация до уебсървъра. Повечето уебсървъри поддържат логове на достъпа на потребителите. В тези логове се съдържа информация, която може да се използва за съставяне на цялостна картина за популярността на страниците, за входящите към тях връзки от други сайтове и за различните браузъри, използвани от потребителите. Информацията от тези логове използваме за изготвянето на статистики за посещаемостта на уебсайта. Необработените данни не се разкриват публично и се унищожават периодично.

Разкриване на лични данни

Нашата политика за предоставяне на лични данни предвижда разкриването им в следните случаи:

 • При получаване на съдебно разпореждане, призовка или друго искане със задължителен характер от органите на правораздаването.
 • При писмено искане на засегнат потребител или при получено разрешение от него.
 • При необходимост от разследване на жалби за извършени злоупотреби.
 • Когато разкриването на данните е необходимо, за да се разрешат належащи проблеми от техническо естество.
 • Когато потребителят вандализира съдъжанието на уебсайта, демонстрира постоянно вредоносно поведение или извършва други злоумишлени и незаконни действия, данните за неговата самоличност могат да бъдат разкрити, за да се улесни проследяването на IP-регистрите или да се отправят жалби към съответните доставчици на интернет услуги.
 • Когато има обоснована необходимост да се защитят правата, собствеността или сигурността на потребителите на уебсайта или друг защитим обществен интерес.

Използване на cookies

Използването на cookies е общоприета и утвърдена практика в интернет. За идентификация на трафика, който идва към сървърите от рекламни и други сайтове за оценка ефективността на рекламата в тях  и за да се осигури по-дружелюбен интерфейс на сайта, използваме cookies. Използването на cookies е общоприета и утвърдена практика в интернет. Във всички случаи ако това обстоятелство Ви притеснява можете да забраните на браузъра си да обработва cookies. В някои случаи блокирането на cookies в браузъра може да доведе до проблеми при използването на уебсайта.

Защита на личните данни

Предоставените лични данни на потребителите се обработват и съхраняват законосъобразно и добросъвестно, само за целите на предоставянето на услугите и съдържанието на уебсайта.  За обработването, съхранението и защитата на личните данни са предприети необходимите технически и организационни мерки, за да бъдат защитени тези данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на достъп и разпространение.

Мерките са съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

Изключени са всякакви гаранции срещу неоторизиран достъп до каквато и да е информация или до част от предоставената персонална информация.

Публикуваните тук Правила и политика за защита на личните данни са приложими и валидни само за потребителите на уебсайта http://tblok.com. Правилата и политиката не се прилагат по отношение на други уебсайтове, социални мрежи, платформи, компании или организации, към които препраща или е свързан уебсайта.

Всички промени в настоящите правила ще бъдат публикувани в този раздел и ще бъдат ефективни от датата, посочена в тях за влизане в сила.

Орган за защита на личните данни.

Ако се намирате в Европейската икономическа зона (ЕИЗ) и считате, че обработваме Вашите лични данни в съответствие с Общия регламент за защита на лични данни (GDPR), можете да изпращате въпроси или жалби във висшия наблюдателен орган, (Комисия за защита на личните данни), на посочения по-долу адрес:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

Настоящите правила и политика за защита на личните данни са в сила от 21.01.2018 г.