Консултирайте се с нас


  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Laboriosam eum dicta quae sed voluptate, nobis commodi! Ex molestias expedita iusto fugiat natus corrupti suscipit, ipsam earum pariatur vel minima autem.

  Т/Блок е бенефициент по проект за „Подобряване на енергийната ефективност в Т/Блок ЕООД“

  evropeiski-sauz
  inovazii i konkurentnosposobnost

  Т/Блок ЕООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0211-С01 „Подобряване на енергийната ефективност в Т/Блок ЕООД” по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

  Проектът цели намаляване на енергийното потребление и увеличаване на производителността при производството на абразивни четки, както и подобряване като цяло енергийната ефективност в предприятието. Реализирането дейностите по проекта ще доведе до икономии на

  енергопотреблението и при другите производствени разходи. От друга страна, намаленото време за производство, вследствие на изпълнението на проекта, ще позволи разширяване на производствения капацитет.

   

  Обща стойност на проекта: 532 595,00 лева, от които 319 383,33 лева европейско и 56 361,77 лева национално съфинансиране.