Консултирайте се с нас


  Т/Блок е бенефициент по проект за „Подобряване на енергийната ефективност в Т/Блок ЕООД“

  evropeiski-sauz
  inovazii i konkurentnosposobnost

  Т/Блок ЕООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0211-С01 „Подобряване на енергийната ефективност в Т/Блок ЕООД” по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

  Проектът цели намаляване на енергийното потребление и увеличаване на производителността при производството на абразивни четки, както и подобряване като цяло енергийната ефективност в предприятието. Реализирането дейностите по проекта ще доведе до икономии на

  енергопотреблението и при другите производствени разходи. От друга страна, намаленото време за производство, вследствие на изпълнението на проекта, ще позволи разширяване на производствения капацитет.

   

  Обща стойност на проекта: 532 595,00 лева, от които 319 383,33 лева европейско и 56 361,77 лева национално съфинансиране.