Консултирайте се с нас


  „Т/Блок“ ЕООД стартира процедура по избор на доставчик на оборудване

  eu-project-header

  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
  Европейски фонд
  за регионално развитие
  Инвестираме във вашето бъдеще
  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
  „Развитие на конкурентоспособността
  на българската икономика” 2007-2013
  www.opcompetitiveness.bg

  Документация по процедура „Избор с публична покана“ по ПМС № 69 за определяне на изпълнител с предмет “Доставка и монтаж на специализирано технологично оборудване за внедряване на иновативен продукт в дейността на Т/БЛОК ЕООД – абразивен пръстен за шлайфане и полиране на изделия от метал, дърво, пластмаса, камък, стъкло”

   

  pdfIcon Приложение 3.1_Публична покана

  pdfIcon Приложени 3.2_Оферта

  pdfIcon Приложение 3.3_изисквания към офертите

  pdfIcon Приложение 3.6_Декларация по чл.22 ал.2 т.1

  pdfIcon Приложение 3.13_Методика за оценка

  pdfIcon Проектодоговор_ Образец

  pdfIcon Решение

  pdfIcon Техническа спецификация