eu_flag

„Т/Блок“ ЕООД стартира процедура по избор на доставчик на оборудване

eu-project-header

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

Документация по процедура „Избор с публична покана“ по ПМС № 69 за определяне на изпълнител с предмет “Доставка и монтаж на специализирано технологично оборудване за внедряване на иновативен продукт в дейността на Т/БЛОК ЕООД – абразивен пръстен за шлайфане и полиране на изделия от метал, дърво, пластмаса, камък, стъкло”

 

pdfIcon Приложение 3.1_Публична покана

pdfIcon Приложени 3.2_Оферта

pdfIcon Приложение 3.3_изисквания към офертите

pdfIcon Приложение 3.6_Декларация по чл.22 ал.2 т.1

pdfIcon Приложение 3.13_Методика за оценка

pdfIcon Проектодоговор_ Образец

pdfIcon Решение

pdfIcon Техническа спецификация